Fletëpalosje për nxitjen e aktivizimit të komunitetit në drejtim të mbrojtjes së konsumatorit

13 Janar 2017

Gjatë vitit 2015, në kuadër të projektit “Nxitja e aktivizimit të komunitetit në drejtim të mbrojtjes së konsumatorit”, është realizuar hartimi i katër fletëpalosjeve dhe shumëfishimi i tyre në 8,000 kopje të shpërndara në qytetin e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. 
 

Gjatë vitit 2016 u vazhdua promovimi dhe shpërndarja e katër fletëpalosjeve mbi mbrojtjen e konsumatorit. Këto fletëpalosje ofruan një edukim informal dhe informim në lidhje me konceptet kryesore që çdo konsumator duhet të zotërojë dhe si mund të ndjeki përgatitjen dhe ndjekjen e ankesave në rrugë institucionale. Për të konsultuar fletëpalosjet mund të klikoni si më poshtë.

 

 

 Konsumatorë:
 Mbroni të drejtat tuaja! Ankohuni! 
 Për çfarë mund të ankohem? 
 Ku mund të ankohem? 
 Si mund të ankohem?

 

 

 


 

Konsumatorë: ekzistojnë disa ligje që ju mbrojnë juve nga çdo praktikë e padrejtë, sjellje jokorrekte apo mungesë informacioni nga tregtarët. 

 

 

 

 


 

 Probleme me energjinë elektrike?
 Probleme me faturat?
 Probleme me çmimin?
 Nuk di ku të ankohesh?
 Nuk ke marrë përgjigje?
 REAGO! 

 

 


   

 Probleme me ujin? 
 Nuk është në cilësinë e duhur?
 Vjen era klor?
 Nuk di ku të ankohesh?
 Nuk ke marrë përgjigje?