Pjesëmarrje në Qeverisje

Promovimi dhe inkurajimi i demokratizimit të proçeseve vendim-marrëse dhe politikë-bërëse, rritja e transparencës dhe përgjegjshmërisë së institucioneve shtetërore ndaj qytetarëve janë prioritete të rëndësishme të veprimtarisë së Fondacionit. Zgjerimi i hapësirës së pjesëmarrjes së publikut në proçeset shtet-formuese, forcimi i rolit monitorues të organizatave jofitimprurëse ndaj veprimtarisë shtetërore i shoqëruar me përmirësim të inputit të tyre professional, përbëjnë profilin e nismave të mbështetura nga Fondacioni përgjatë këtyre viteve. Fondacioni i ka kushtuar një vëmendje të veçantë rritjes së përdorimit dhe efikasitetit të së drejtës së informimit, si një instrument i fuqishëm për përmirësimin e transparencës në qeverisje dhe uljen e korrupsionit. Kjo është realizuar përmes përmirësimeve të kuadrit ligjor dhe nxitjes së zbatimit efektiv të tij në praktikë

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: