Njoftimet

2023-02-06 16:23
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - Soros do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt “Ndërtim i Impianteve Fotovoltaike në Shkollat “Bajram Curri”, “Androkli Kostallari”, “Gjergj Canco

Faqet