Njoftimet

2012-04-04 15:18
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në datën 7 mars 2012, i dha fund përpjekjeve disa vjeçare të ankuesve A.Lika dhe V.Laska dhe vendosi rishikimin nga ana e Gjykatës së Apelit Shkodër të vendimit penal të dhënë ndaj tyre.
2012-03-23 14:20
Shpërthimi i fabrikës së demontimit të municioneve në Gërdec në 15 mars 2008, shkaktoi vdekjen e 26 personave, mes tyre 2 fëmijë, plagosjen e mbi 300 qytetarëve të tjerë, dhe shkatërrimin dhe dëmtimin e mbi katër mijë objekteve të zonës.
2012-03-22 14:23
Me mbështetjen financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara po zbaton projektin “Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, përpjekje për realizimin e të drejtave dhe barazisë së mundësive për personat me aftësi të kufizuara”
2012-03-05 14:27
Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dhe jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut (GJEDNJ) sidomos vendimet e saj të dhëna ndaj shtetit shqiptar kanë qenë në fokus të veprimtarisë së Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.
2011-10-26 00:43
Ky raport i shkurtёr ёshtё pёrgatitur duke u mbёshtetur nё gjetjet dhe pёrfundimet e njё studimi kombëtar tё pikёpamjeve, qёndrimit dhe praktikave tё drejtorёve tё shkollave dhe prindёrve nё lidhje me pёrfshirjen e prindёrve dhe bashkёpunimin shkollё-familje, i cili u realizua me ndihmёn e Programit tё Mbёshtetjes sё Arsimit tё Fondacioneve tё Shoqёrisё sё Hapur nё kuadёr tё p

Faqet