All announcement

2016-02-17 10:20
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në kuadër të Strategjisë 2014-2017, ka ndërmarrë nismën “Sfidimi i Kulturës së Pandëshkueshmërisë”, si një problem serioz për funksionimin e shtetit të së drejtës. 
2016-02-16 14:50
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros në bashkëpunim me disa organizata partnere në Kosovë, Serbi, Kroaci, Bosnjë dhe Herzegovinë gjatë ditëve 8 dhe 10 Prill 2011 në mjediset e Hotel Adriatikut në Durrës, zhvilloi konferencën rajonale “Fuqizimi i pjesëmarrjes së grupeve të interesit në arsim”.
2016-02-16 14:49
Ky raport i shkurtёr ёshtё pёrgatitur duke u mbёshtetur nё gjetjet dhe pёrfundimet e njё studimi kombëtar tё pikёpamjeve, qёndrimit dhe praktikave tё drejtorёve tё shkollave dhe prindёrve nё lidhje me pёrfshirjen e prindёrve dhe bashkёpunimin shkollё-familje, i cili u realizua me ndihmёn e Programit tё Mbёshtetjes sё Arsimit tё Fondacioneve tё Shoqёrisё sё Hapur nё kuadёr tё p
2016-02-16 14:49
Fushata e informimit per ligjin e arsimit synon njohjen e prinderve, mesuesve dhe komunitetit me mundesine qe ofron ligji i ri per pjesmarrjen e prinderve dhe mesuesve ne emerimin e drejtorit te shkolles dhe mesuesit te ri ne te gjtiha shkollat publike te vendit.
2016-02-16 14:45
Qendra për Arsim Demokratik (CDE) ka filluar zbatimin e projektit: “Përmirësimi i cilësisë së shkollës kërkon kapacitete menaxheriale që të shfrytezojnë hapësirat dhe kompetencat e fituara nga procesi i decentralizimit”, që bashkëfinancohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - SOROS.

Pages