Konferenca e tretë e Dhomës Zgjedhore

07 July 2015

Ditën e martë, datë 7 Korrik, u zhvillua konferenca e tretë e Dhomës Zgjedhore. Dhoma Zgjedhore është projektuar si një platformë për shkëmbimin e informacionit, përvojës, gjetjeve dhe gjykimeve për proçeset zgjedhore midis organizatave jofitimprurëse që angazhohen në monitorimin dhe vëzhgimin e zgjedhjeve. Synimi i kësaj nisme është nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit midis të gjithë vëzhguesve të pavarur, duke synuar zhvillimin e sinergjisë  në përpjekjet dhe kontributin e shoqërisë civile për zgjedhje të lira, të ndershme dhe që plotësojnë standartet më të larta demokratike.

Në këtë aktivitet morën pjesë aktorë të shoqërisë civile, organizata ndërkombëtare të akredituara në Shqipëri, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik. Në konferencën e ditës së sotme, anëtarët e Dhomës Zgjedhore publikuan raportin përmbyllës të monitorimit të zgjedhjeve vendore 2015, objekt i së cilit ishte analiza e gjithë proçesit zgjedhor duke përfshirë periudhën parazgjedhore, ditën e zgjedhjeve dhe proçesin e numërimit. Ky raport evidenton një sërë shkeljesh dhe problemesh që shoqëruan proçesin zgjedhor të Qershorit 2015. Gjithsesi, vlen të theksohet se veprimtaria e Dhomës Zgjedhore nuk u kufizua vetëm në kuadrin e monitorimit. Anëtarët e Dhomës adresuan edhe një sërë rekomandimesh për përmirësimin e aspekteve të ndryshme të proçesit të cilat u bënë pjesë e seksionit përmbyllës të raportit përmbyllës së monitorimit.

Aktiviteti pati një mbulim tepër të gjerë dhe interes të madh mediatik.