National conference 'Triple A Access to information, Advice and Active Help'

03 October 2016

Open Society Foundation for Albania on October 3, 2016 organized the national conference under the project 'Triple A Access to information, Advice and Active Help'. The regional project is financed by European Union’s Instrument for Pre-accession Assistance under the Civil Society Facility.

Head of Political, Economic and Information Section of the EU Delegation Jan Rudolph, Team Leader Euralius IV, Dr. Rainer Deville, Chairman of State Commission for Legal Aid, Mrs. Blegina Agolli, and other distinguished representatives of different institutions, donors and CSOs active in the area of legal aid participated at this event.

The main purpose of the project is to promote the concept of legal advice to citizens, strengthening the role of civil society to ensure the accountability of government growth in the Western Balkans. For more information on the project: http://tripleacitizens.eu/

 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë organizoi më 3 Tetor 2016 konferencën kombëtare nën projektin ‘Triple A Aksesi në Informacion, Këshillim dhe Ndihmë Aktive’. Projekti rajonal financohet nga Instrumenti i Bashkimit Evropian për Asistencën e Para-Anëtarësimit në kuadër të Programit të Shoqërisë Civile.

Shef i Seksionit Politik, Ekonomik dhe Informimit pranë Delegacionit të BE, Z. Jan Rudolph; Udhëheqësi i Ekipit të Euralius IV, Dr. Rainer Deville; Kryetar i Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike, znj Blegina Agolli, dhe përfaqësues të tjerë të shquar të institucioneve të ndryshme, donatorë dhe OSHC-ve aktive në fushën e ndihmës ligjore kanë marrë pjesë në këtë aktivitet.