Analizë e legjislacionit për problemet e strehimit

09 February 2015

Studim mbi të drejtën e strehimit, shkallën e reflektimit të parashikimeve ndërkombëtare për parandalimin e dëbimeve nga banesa në legjislacionin shqiptar si dhe mungesat e legjislacionit vendas në përmbushje të së drejtës për strehim. Studimi përfundoi në Shtator 2014 dhe u hartua nga dy avokat vendas dhe një avokat i huaj me përvojë ndërkombëtare.