Spot: E drejta për t’u njohur me informacionin publik

27 April 2016

Ligji i ri “Për të drejtën e informimit” garanton çdo qytetar për tu njohur me informacionin me karakter publik. Ushtroni të drejtën tuaj për informim. Kushtetuta dhe Ligji nr. 119/2014 jua garantojnë këtë të drejtë.