Mbështetje për gratë fermere në nevojë të luginës së Valbonës

13 Korrik 2016

Ne daten 13 dhe 14 Korrik 2016, ne fshatin Valbone, u organizua takimi me grupin e grave fermere te fshatrave Ragam, Valbone dhe Dragobi. Ne takim moren pjese grate e perfshira ne projekt, koordinatori i projektit,  eksperti i keshillimit, lehtesuesi dhe te tjere. 

Qellimet e takimit ishin:  

  1. Prezantimi i projektit per grate pjesemarrese ne projekt
  2. Strukturimi i grupit te grave te projektit

 

Gjate ketij sesioni u prezantua informacion lidhur me:

  • organizaten zbatuese dhe ate financuese te projektit,
  • zonen dhe periudhen eimplemantimitte projektit,
  • grupin kryesor te grave i tentuar nga projekti,
  • qellimin, objektivat dherezultatet e projektit,
  • u prezantua kalendari I ativiteteve per cdo muaj deri ne fund te projektit, aktoret dhe nderveprimi midis tyre.

 

Prezantimi i projektit u pasua nga diskutimet e grave pjesemarese te cilat vleresuan rëndësinë  e projektit. Ato u perqendruan mbi nevojat  e tyre dhe   pritshmëritë ne kuader te projektit qe do te çojnë në aritjen me sukses  te objektivave dhe qëndrueshmërinë e  projektit. (Bashkelidhur ndodhet materiali i prezantuar)

Klikoni me poshte per te hapur Fletepalosjen "Prodhimi i produkteve te qumeshtit ne ferma"