Përmbyllet projekti “QARKON: Platforma për kthimin e njohurive”

Në një kohë sfidash të mprehta e shumëdimensionale, disa prej tyre qëndrojnë persistente dhe kërcënuese si ngaherë. Ndër to, sigurisht që ndryshimi i klimës është rreziku më eminent. Për këtë arsye, Bashkimi Evropian (BE) është vendosur në pararojë të një ndryshimi të gjithanshëm e rrënjësor duke prezantuar Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane. Ajo është një paketë ambicioze për të ndryshuar mënyrën si zhvillohemi ekonomikisht dhe si qasemi ndaj burimeve energjetike, gjithashtu edhe për të rritur efikasitetin e tyre duke minimizuar gjurmën tonë në mjedis. Pikërisht për të bashkërenduar politikbërjen me atë të BE-së, edhe Ballkani Perëndimor ka ndërmarrë një angazhim të ngjashëm për të ardhmen e vet nën Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

A picture containing text, stadium</p>
<p>Description automatically generated

Source: EU NEAR Twitter Account

Mirëpo vënia në zbatim e këtyre strategjive ambicioze kërkon një përpjekje të përbashkët nga të gjithë aktorët dhe faktorët në hapësirën publike e atë private, duke u mbështetur në studime shkencore e hulumtime të praktikave të mira që mund të jetësohen në Shqipëri. Meqenëse vendit tonë i mungojnë kapacitetet njerëzore dhe informacioni e studimet, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) zbatoi projektin “QARKON: Platforma për kthimin e njohurive”, me qëllimin për të sjellë bashkë në një platformë ekspertët e dy fushave kyçe për ndërtimin e modeleve të zhvillimit të qëndrueshëm: në ekonominë qarkulluese (EQ) dhe energjitë e rinovueshme (ER).

Graphical user interface, website</p>
<p>Description automatically generated

 

Qëllimet e QARKON mund të përmblidhen në tre pika kyçe:

i) Mbledhja e njohurive të krijuara nga studiuesit shqiptarë të diasporës në fushat e ekonomisë qarkulluese dhe për energjitë e rinovueshme me fokus Shqipërinë;

ii) Rritjen e njohurisë së publikut mbi ekonominë qarkulluese dhe energjitë e rinovueshme;

iii) Advokimin e përfshirjes së kontributit të njohurive të diasporës në zbatimin e ekonomisë qarkulluese dhe energjive të rinovueshme në Shqipëri.

 

Projekti u zhvillua në dy faza: në fazën e parë është bërë kërkimi i studiuesve nga diaspora përmes motorëve online të kërkimit shkencor Scopus dhe Google Scholar dhe rekomandimeve nga rrjetet e ndryshme të studiuesve, si dhe janë vendosur kontaktet me studiuesit të cilët kanë dalë nga rezultatet e kërkimit; ndërsa në të dytën është krijuar bashkëpunimi me studiuesit në platformë.

Në diasporë është vënë re se nuk ka bollëk të studimeve mbi EQ dhe ER për kontekstin shqiptar. Megjithatë, platforma tashmë do të shërbejë si një pikë nxitje dhe mbështetje për gjenerimin e më shumë hulumtimeve e studimeve me impakt faktor mbi Shqipërinë në këto dy fusha.

Në funksion të advokimit dhe rritjen e ndërgjegjësimit mes aktorëve, janë vendosur kontakte virtuale dhe fizike përmes takimeve të shumta mes studiuesve dhe institucioneve shtetërore, shoqatave të biznesit, kompanive private, organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe pedagogëve të fushave të EQ dhe ER për të prezantuar platformën Qarkon dhe për të krijuar lidhje për bashkëpunime të mëtejshme.

Përgjatë projektit janë organizuar dy webinare të cilat bënë bashkë specialistë të fushës dhe aktorë që veprojnë në këto fusha. Webinari i parë kishte në qendër të diskutimit ekonominë qarkulluese dhe ishte titulluar “Qasja e Ekonomisë Qarkulluese në Shqipëri: Ndarje eksperiencash”.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated 

 

Ndërsa fokusi i webinarit të dytë ishte mbi energjinë e rinovueshme, specifikisht për “Efektet e Krizës Energjetike dhe Ndërtimi i Politikave për Energjitë e Rinovueshme”.