Thirrje për Avokat dhe/ose Ekspertë

Përshkrimi i Thirrjes:
Fondi i Avokatisë në Interes Publik (Fondi) synon ofrimin e mbështetjes financiare për të identifikuar, trajtuar dhe përfaqësuar raste të shkeljes së të drejtave të njeriut dhe/ose cënimit të interesit publik. Fondi ka kontribuar në krijimin e Rrjetit të Avokatëve dhe përmes tij ndjekjes se çështjeve gjyqësore, hartimit të studimeve dhe ofrimin e propozimeve për përmirësimin e legjislacionit.

Në kuadër të zbatimit të strategjisë 2017-2020, programit ‘Fuqizimi ligjor i komuniteteve përmes aftësimit ligjor të tyre’ synohet, ndjeka e cështjeve konkrete që paraqesin problematika të përhapura në përditshmërinë e jetës së qytetarëve në vend duke goditur praktikat e paligjshme të administratës/enteve/strukturave shtetërore apo subjekteve private me pozita dominuese në treg nga njëra anë dhe duke rritur besimin e qytetarëve për ndjekjen deri në fund të së drejtës së tyre.

Ftojmë avokatët e orientuar në fushën e të drejtave social-ekonomike dhe me prioritet në fushat e së drejtës së konsumatorit, mjedisit, shëndetësisë dhe strehimit të paraqesin propozime për ndjekjen gjyqësisht të çështjeve konkrete që përfaqësojnë problematika me përhapje të gjerë dhe që cënojnë jetesën e përditëshme të qytetarëve.

Avokatë dhe/ose ekspertë me propozime për kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor në fuqi në fushat e sipërcituara[1].

Për inkurajimin e avokatëve dhe ekspertëve të interesuar, Fondacioni do të ofrojë:

 • Mbështetje financiare për të identifikuar, trajtuar dhe përfaqësuar raste të shkeljes së të drejtave social ekonomike, kur këto vijnë si rezultat i shkeljes së ligjit, akteve nënligjore apo moszbatimit të tyre, praktikave administrative të paligjshme si dhe nga  miratimi i ligjeve dhe akteve nënligjore që pretendohet se vijnë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, ose standardet ndërkombëtare në fushat e sipërcituara,
 • Mbështetje financiare për kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor në fuqi në fushat e sipërcituara, me objektiva të qarta për të sjellë reforma ligjore ose rregullatore.

Natyra e shkeljeve mund të jetë civile, penale, administrative dhe/ose kushtetuese.

Profili i Avokatëve/ekspertëve
Avokatët:

 • Përvojë në përfaqësimin në rrugë administrative dhe gjyqësore të çështjeve.
 • Preferohet të ketë përvojë profesionale në fushën e mbrojtjes së të drejtave social ekonomike.
 • Njohuri shumë të mira të legjislacionit kombëtar. Preferohet gjithashtu të ketë njohuri të legjislacionit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut, në mënyrë të veçantë të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut.
 • Përvoja në shoqërinë civile do të konsiderohet vlerë e shtuar.
 • Aftësi të mira hulumtuese dhe analitike, komunikuese, bashkëpunimi dhe punë në grup.
 • Të ketë fituar Licencën e Avokatit lëshuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë (nr. Licence dhe nr. NIPTI).

 

 Ekspertët:

 • Preferohet të ketë përvojë profesionale në fushën e mbrojtjes së të drejtave social ekonomike.
 • Njohuri shumë të mira të legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e ekspertizës që aplikon.
 • Përvoja në shoqërinë civile do të konsiderohet vlerë e shtuar.
 • Aftësi të mira hulumtuese dhe analitike, komunikuese, bashkëpunimi dhe punë në grup.
 • Të jët i pajisur me Licencën e ekspertit lëshuar nga autoriteti licencues kompetent (nr. Licence dhe nr. NIPTI).

 

Dorëzimi i Aplikimit
Materialet që çdo aplikant duhet paraqesë:

 • CV në shqip:
 • Një përmbledhje të shkurtër (maksimumi 2 faqe) të çështjes/studimit me të cilin aplikon në projekt. (Identifikimi i fazës në të cilën ndodhet çështja: në fazën e shqyrtimit, apelit, penal/administrativ/civil):
 • Identifikimi i qartë i veprimeve ligjore që do ndërmerren për të çuar në zgjidhjen e çështjes si dhe një shpjegim bindës së potencialit strategjik të saj dhe impaktit përtej rastit individual.
 • Një buxhet të përafërt me zërat kryesorë për trajtimin dhe përfaqësimin e çështjes në gjitha shkallët administrative dhe gjyqësore. Buxheti do të vlerësohet rast pas rasti në varësi të kompleksitetit dhe fazës në të cilën ndodhet çështja konkrete. Buxheti mund të përfshijë shpenzimet gjyqësore dhe ato noteriale, shpenzime hulumtimi, shpërblim për punën e avokatit/ekspertit etj.

 

Afati i fundit i aplikimit 30 Prill 2018.

Paketa  e  mësipërme e aplikimit  duhet të dorëzohet në  adresën elektronike litigation@osfa.al


[1] Do të trajtohen me prioritet cështjet me një komponent/potencial strategjik, të cilat mund të gjenerojnë ndryshime social-juridike përtej interesave të rastit invidual në fjalë.