Thirrje për avokat/grup avokatësh | Fondi i avokatisë në interesin publik 2017

THIRRJE PËR AVOKAT/GRUP AVOKATËSH

FONDI I AVOKATISË NË INTERESIN PUBLIK 2017

Afati i aplikimit:  20 Shtator 2017

Përshkrimi i Thirrjes:

Fondi i Avokatisë në Interes Publik (Fondi) synon ofrimin e mbështetjes financiare për të identifikuar, trajtuar dhe përfaqësuar raste të shkeljes së të drejtave të njeriut dhe/ose cënimit të interesit publik. Fondi ka kontribuar në krijimin e Rrjetit të Avokatëve dhe përmes tij ndjekjes se çështjeve gjyqësore, hartimit të studimeve dhe ofrimin e propozimeve për përmirësimin e legjislacionit.

Në kuadër të zbatimit të strategjisë 2017-2020, programit ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’ synohet, forcimi i elementit të litigimit/avokatisë së çështjeve në interesin publik, duke kontribuar në krijimin dhe konsolidimin e një rrjeti me organizata dhe avokatë, të cilët ndjekin çështje gjyqësore dhe strategjike, më qëllim garantimin e aksesit në drejtësi si edhe edukimin dhe forcimin e konceptit të avokatisë në interesin publik.    

Ftojmë avokatët e orientuar në fushën e të drejtave social-ekonomike dhe me prioritet në fushat e së drejtës së konsumatorit, mjedisit dhe shëndetësisë, të paraqesin propozime për ndjekjen gjyqësisht të çështjeve strategjike ligjore ose për propozime për kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor në fuqi në fushat e sipërcituara. Nëpërmjet kësaj thirrje synojmë të identifikojmë edhe më shumë avokatë të orientuar drejt mbrojtjes së të drejtave social-ekonomike, të angazhuar në Tiranë apo rrethe, për t’i ftuar t’i bashkohen kësaj nisme.

Për inkurajimin e avokatëve të interesuar, Fondacioni do të ofrojë:

 • mbështetje financiare për të identifikuar, trajtuar dhe përfaqësuar raste të shkeljes së të drejtave social ekonomike, kur këto vijnë si rezultat i shkeljes së ligjit, akteve nënligjore apo moszbatimit të tyre, praktikave administrative të paligjshme si dhe nga  miratimi i ligjeve dhe akteve nënligjore që pretendohet se vijnë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, ose standardet ndërkombëtare në fushat e sipërcituara,
 • mbështetje financiare për kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor në fuqi në fushat e sipërcituara, me objektiva të qarta për të sjellë reforma ligjore ose rregullatore.

Natyra e shkeljeve mund të jetë civile, penale, administrative dhe/ose kushtetuese.

 

Profili i Avokatëve

Kompetencat:

 • Përvojë në mënyrën e funksionimit të sistemit gjyqësor në Shqipëri.
 • Përvojë në përfaqësimin në rrugë administrative dhe gjyqësore të çështjeve.
 • Preferohet të ketë përvojë profesionale në fushën e mbrojtjes së të drejtave social ekonomike.
 • Njohuri shumë të mira të legjislacionit kombëtar. Preferohet gjithashtu të ketë njohuri të legjislacionit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut, në mënyrë të veçantë të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut.
 • Përvoja në shoqërinë civile do të konsiderohet vlerë e shtuar.
 • Aftësi të mira hulumtuese dhe analitike, komunikuese, bashkëpunimi dhe punë në grup.

 

Arsimi / Eksperiencë Profesionale / Gjuhë të huaja:

 • Të ketë përfunduar Fakultetin e Drejtësisë.
 • Të ketë fituar Licencën e Avokatit lëshuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë 
  (nr. Licence dhe nr. NIPTI).

 

Dorëzimi i Aplikimit

Materialet që çdo aplikant duhet paraqesë:

 • CV në shqip (profilizimi administrativ/civil/ penal/):
 • Një përmbledhje të shkurtër (maksimumi 2 faqe) të çështjes/studimit me të cilin aplikon në projekt. (Identifikimi i fazës në të cilën ndodhet çështja: në fazën e shqyrtimit, apelit, penal/administrativ/civil):
 • Identifikimi i qartë i veprimeve ligjore që do ndërmerren për të çuar në zgjidhjen e çështjes si dhe një shpjegim bindës së potencialit strategjik të saj dhe impaktit përtej rastit individual.
 • Një buxhet të përafërt me zërat kryesorë për trajtimin dhe përfaqësimin e çështjes në gjitha shkallët administrative dhe gjyqësore. Buxheti do të vlerësohet rast pas rasti në varësi të kompleksitetit dhe fazës në të cilën ndodhet çështja konkrete. Buxheti mund të përfshijë shpenzimet gjyqësore dhe ato noteriale, shpenzime hulumtimi, shpërblim për punën e avokatit, etj.

 

Paketa  e  mësipërme e aplikimit  duhet të dorëzohet në  adresën elektronike litigation@osfa.al

Për më tepër informacion mbi Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, lutemi vizitoni faqen zyrtare www.osfa.al