Efektiviteti i ndihmës juridike në procesin penal në Shqipëri

15 Qershor 2016

Ne kuader te nje projekti te mbeshtetur nga Open Society Foundations, Hungari, dhe me konkretisht nga Human Rights Initiative, Res Publica ka ndermarre nje studim per efektivitetin e ndihmes juridike ne procesin penal ne Shqiperi. Studimi u kryer permes nje hulumtimi paraprak nder 5152 vendime gjyqesore te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe hulumtimit te thelluar te 100 dosjeve penale. Te dhenat sasiore u plotesuan edhe me te dhena nga 3 fokus grupe me gjyqtare, prokurore dhe avokate qe bejne pjese ne listen e avokateve qe caktohen kryesisht. Monitorimi i  200 seancave gjyqesore plotesoi studimin me te dhena shtese. Te dhenat sasiore dhe cilesore u shoqeruan me nje analize te kuadrit ligjor dhe te menyres se si zbatohet rregullat nga organet qe administrojne ndihmes juridike.

Per me shume klikoni ketu.