Fletëpalosja “E drejta për informim”

11 Janar 2016

Fletëpalosja trajton procedurat e ankimit dhe sanksionet ndaj zyrtarëve në rast të refuzimit (mosdhënies) të kërkesave për informacion.