Ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

11 Janar 2016

Ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit” garanton aksesin e qytetarëve në veprimtarinë e institucioneve publike duke ndihmuar në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së tyre ndaj opinionit publik. E drejta për t’u njohur me informacionin publik nuk është e kushtëzuar nga nevoja për të argumentuar arsyen e njohjes së tij. Ligji detyron të gjithë autoritetet shtetërore të bëjnë publike dhe të vënë në dispozicion të qytetarëve (në mënyrë proaktive pa kërkesë ose me kërkesë të qytetarëve/subjekteve të interesuar) çdo të dhënë, informacion të hartuar apo të mbajtur prej tyre gjatë ushtrimit të funksioneve publike. 

Për më shumë informacion mbi përmbajtjen e këtij ligji, ju mund të klikoni këtu.