Raport studimor "Hartëzimi i mediave online në Shqipëri"

12 Shkurt 2019

Instituti Shqiptar i Medias, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqiperinë, ka realizuar dhe publikuar ne muajin Shtator 2018, nje raport studimor "Hartëzimi i mediave online në Shqipëri" . Ky Raport është një përpjekje për të analizuar situatën e mediave online, për të identifikuar prirjet kryesore në lidhje me këtë zhvillim të peizazhit mediatik, si dhe për të skicuar disa nga aktorët që janë aktivë në këtë fushë. Ky raport synon të hedhë dritë mbi prirjet aktuale dhe disa nga lojtarët kryesorë në mediat online.
Kjo është vetëm një përpjekje e parë për të listuar një pjesë të portaleve të lajmeve dhe si e tillë nuk mund të konsiderohet kurrsesi shteruese. Ky raport u bazua kryesisht në bashkëpunimin me vetë mediat online