Vlerësimi i aksesit në shërbimet shëndetësore për grupet në nevoje 2011

17 Tetor 2011

Studimi “Vlerësimi i situatës për aksesin në shërbimet shëndetësore për grupet në nevojë në Shqipëri”, është një iniciativë e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Fondacioni SOROS) në kuadër të Programit të Shëndetit Publik. Ky vlerësim ndryshe mund të konsiderohet si një fotografim i situatës aktuale të rrugëtimit që grupet në nevojë ndjekin për të aksesuar shërbimet shëndetësore.