Publikime

09 Prill 2020

RAPORTI ËSHTË REALIZUAR NGA STAFI I ISP NË KUADËR TË PROJEKTIT “SISTEMI I RI I DREJTËSISË: TRANSPARENCË DHE PËRFSHIRJE. 

02 Mars 2020

Numrin i 7 (shtatë) i SPAK Monitor i dedikohet sfidave në drejtim të ngritjes kapaciteteve të Strukturës së Posaçme Kundër...

06 Shkurt 2020

Edhe pse ligji për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti është miratuar që prej 1 qershorit 2018, ky shërbim ende nuk...

12 Dhjetor 2019

Ky Raport Monitorimi u përgatit nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes në kuadër të projektit: “Forcimi i...

02 Dhjetor 2019

Në numrin 6 (gjashtë) të SPAK Monitor trajtohet procesi i ngritjes në detyrë dhe emërimit të 8 prokurorëve të parë të...

Faqet