Bernard Zeneli

Anëtar Bordi

Bernard Zeneli është i specializuar në punën zhvillimore që çon në rritje dhe avancon proceset e politikave dhe kreativitetin në Evropën Juglindore duke përdorur aftësitë e njerëzve dhe duke angazhuar emigrantët dhe komunitetet e diasporës. Ndërsa drejtonte Institutin Adriapol për Zhvillim të Zgjuar dhe Krijues, Bernardi shkroi dhe zbatoi disa programe të fokusuara në zhvillimin rajonal dhe lokal duke përdorur qasjen Triple Helix. Përpara se të bashkohej me Adriapol, Bernardi punoi për E-On, kompaninë gjermane të energjisë - pjesë e Konsorciumit Trans Adriatic Pipeline. Ai ishte eksperti përgjegjës për Angazhimin e Palëve të Interesuara dhe Përgjegjësinë Sociale të Korporatave. Gjatë periudhës 2006 - 2012 Bernardi drejtoi dhe zhvilloi Programin Brain Gain, një nismë e Qeverisë së Shqipërisë e mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Përpara pozicionit drejtues të Brain Gain në Shqipëri, Bernardi punonte në Universitetin e Prishtinës (2001-2005) në Kosovë, si themeluesi kryesues i Departamentit të Shkencave Politike dhe Administratës Publike, departament që ai e zhvilloi në bashkëpunim dhe me mbështetje të UNMIK (Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë) dhe KFOS. Bernardi ka përvojë të madhe (rreth 20 vjet) në mësimdhënie dhe trajnim. Në karrierën e tij mësimore ka punuar edhe në Universitetin Verilindor në Boston, SHBA; Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Marin Barleti; Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, Maqedoni. Bernardi ishte gjithashtu i angazhuar në disa projekte rajonale në lidhje me zhvillimin e pjesëmarrjes së studentëve në arsimin e lartë të mbështetur nga OSF. Angazhimi në shoqërinë civile është gjithashtu një fushë kryesore e aktiviteteve të tij. Ai është pjesë në bordet drejtuese të disa organizatave. Ai ka qënë pjesë në borde dhe nën-borde të ndryshme të OSF që merren me nismat e studentëve dhe çështjet gjinore. Bernardi është një Studiues Fulbright, i specializuar në Shkencat Politike dhe Analizat e Politikave në Universitetin Verilindor në Boston. Ai është shqiptari më i ri që i është dhënë kjo bursë prestigjioze. Ai ka trajnim të specializuar në mësimdhënie, analiza të politikave dhe menaxhim dhe mëson kurse dhe module të politikës krahasuese dhe metodologjive të kërkimit.